Одржан еднодневен Даито рју Аикиџуџутсу семинар во Скопје

Posted on Categories Почетна

Инструкторот Игор Довезенски, вчера одржа семинар за Аикиџуџутсу на кој присуствуваа неколкумина членови на Корју Доџо-то на Даито рју Македонија, како и неколкумина ученици на Буџинкан Македонија.

Во пријатна и работна атмосфера, учесниците ги вежбаа катите од Идори и од Тачи Аи од првиот каталог Иккаџо.

Шидоин-от Довезенски, се потруди да објасни и некои нови детали за правилна изведба на техниките, кои се особено важни пред претстојното полагање за повисоки степени што ќе се одржи на крајот на декември.

По завршувањето на семинарот, беше договорено да се одржи уште еден во текот на следниот месец.   

Last Daito ryu Aikijujutsu seminar with record number of participants

Posted on Categories Uncategorized

The October Intensive Daito ryu seminar attracted a record number of visitors who tirelessly and with great energy trained the kata from the first set (Ikkajo) of this traditional Japanese martial school for two days.

In total of 16 members of our dojo with different ages shared their experience of this noble samurai martial arts, constantly followed by the watchful eye of the instructor Igor Dovezenski.
Apart from the training, the participants enjoyed socializing, as well as the lecture that Dovezenski held on the subject: „The history of Daito ryu Aikijujutsu and the role of Sokaku and Tokimune Takeda in its formation“.
The seminars for this art are going to continue in the dojo in Skopje, and the regular training sessions in the „Laboratory for Eastern Cultures“ at the Faculty of Science in Skopje, because the Hombu of the Organization „Taiyou e no Michi“ is closed during the winter months. 

Последниот Даито рју Аикиџуџутсу семинар со рекорден број учесници

Posted on Categories Почетна

Октомврискиот интензивен Даито рју Аикиџуџутсу семинар привлече рекорден број посетители кои два дена неуморно и со огромна енергија ги вежбаа катите од првото ниво (иккаџо) на оваа традиционална јапонска борбена школа. 

Вкупно 16 членови од нашето доџо, на најразлична возраст, го споделуваа своето искуство во оваа благородна самурајска боречка вештина, постојано следени од будното око на инструкторот Игор Довезенски.

Покрај тренингот, учесниците уживаа и во меѓусебното дружење, а исто така и во предавањето што Довезенски го одржа на тема: „Историјата на Даито рју Аикиџуџутсу и улогата на Сокаку и Токимуне Такеда во нејзиното оформување“. 

Бидејќи Хомбу-то на Организацијата „Пат кон Сонцето“ е затворено во текот на зимските месеци, семинарите за оваа вештина ќе продолжат да се одржуваат во доџо-то во Скопје, додека редовните тренинзи си продолжуваат во „Лабораторијата за Источни Култури“ при Природно-математичкиот факултет во Скопје.   

Intensive September Seminar for Daito ryu Aikijujutsu held

Posted on Categories Uncategorized

After a month long summer break, the Hombu Dojo of the Organization “Taiyou e no Michi” opened its door again for the members of Daito ryu Macedonia.
And so, this past weekend was reserved for a two day intensive seminar that the students of the Koryu Dojo hold regularly every third weekend of the month. During the event the participants practiced the kata of the first and second catalog (Ikajo and Nikajo).
As always, during each seminar a special care is given to some of the techniques from the rich curriculum of Daito ryu Aikijujutsu, and so this time most details were explored about Aiki no Kenpo, meaning the blows and blocks who are used for both attack and defense.
The next intensive seminar in the Hombu Dojo of “Taiyou e no Michi” will be held between the 22 and 23 of October, it will also be the last one under the valley of the mountain of Lipac for this year. The next intensive seminars at this place will start again in March 2017. 

Одржан септемврискиот интензивен семинар за Даито рју Аикиџуџутсу

Posted on Categories Почетна

По едномесечната летна пауза, Хомбу Доџо-то на Организацијата „Пат кон Сонцето“ повторно ја отвори вратата за членовите на Даито рју Македонија. 

Така, викендов што измина, беше резервиран за дводневниот интензивен семинар што учениците на Корју Доџо-то редовно го одржуваат секој трет викенд во месецот. За време на настанот, учесниците ги вежбаа катите од првиот и од вториот каталог (Икаџо и Никаџо).

Како и секогаш, на секој семинар се посветува посебно внимание на некои од техниките од богатиот курикулум на Даито рју Аикиџуџутсу, па така овој пат најмногу детаљи беа разработени за Аики но Кенпо односно на ударите и блоковите кои служат за напад и за одбрана.

Следниот интензивен семинар во Хомбу Доџо-то на „Пат кон Сонцето“ ќе се одржи на 22-23 октомври, а воедно тој ќе биде последен за оваа година под долината на планината Липац. Следните интензивни семинари на ова место ќе започнат повторно во март, 2017 година.