Одржан февруарскиот Даито рју Аикиџуџутсу семинар

Posted on Categories Почетна

Последниот семинар за Даито рју Аикиџуџутсу во Скопје за првото полугодие се одржа во неделата во доџо-то на Организацијата „Пат кон Сонцето“.
На семинарот присуствуваа десетина членови кои за четири саати успеава да ги повторат сите кати од Идори и од Тачи Аи од вториот каталог (Никаџо).

Освен одличната атмосфера што владееше постојано додека траеше настанот, треба да се спомене и неверојатната посветеност кон вештината која што на дело беше демонстрирана од страна на учесниците.

На крајот, инструкторот Довезенски им соопшти на членовите на Корју Доџо дека од март повторно се отвораат вратите на Хомбу Доџо-то во долината под планината Липац и дека следниот Даито рју Аикиџуџутсу семинар таму ќе биде организиран.

The first Daito ryu Aikijujutsu seminar in 2017 was held

Posted on Categories Uncategorized

In the Skopje dojo of Bujinkan Macedonia, yesterday the instructor Igor Dovezenski held the first seminar for Daito ryu Aikijujutsu for the year 2017. 

During the event, Dovezenski taught the techniques from Hanza Handaci and from Ushiro Dori, from the second catalogue – Nikajo. 
Right after the end of the seminar, one of the participants shared his impressions on the internet Forum of the Dojo:
“In this past period the interest for the events connected with Daito ryu Aikijujutsu began to grow. The last few seminars left with me a huge impression and i will remember the as one of the best ones.
Before the start of yesterdays event, when i saw that only six of us were present, i thought that this will be just one more training during which we will repeat the techniques that we have previously practiced and we will straighten out the mistakes we make during the practicing of the techniques. 
But very quickly i was proved wrong. During the seminar Sensei taught so many new things, and at the same time there was delving and analysis of the same katas. Daito ryu keeps surprising me more and more. The whole seminar looked like a ‘private training’. I will be a bit direct, but i want to tell you that everybody – that wanted to come to the event – but didn’t should feel terrible. I am not sure when Sensei will teach about this level again. I am still under the impression from the seminar and can barely wait for the next one” – Todor Angelosvski  

Одржан првиот Даито рју Аикиџуџутсу семинар во 2017-та

Posted on Categories Почетна

Во скопското доџо-то на Буџинкан Македонија, вчера инструкторот Игор Довезенски го одржа првиот семинар за Даито рју Аикиџуџутсу во 2017-та година. 

За време на настанот, Довезенски ги предаваше техниките од Ханза Хандачи и од Уширо Дори, од вториот каталог – Никаџо. 

Веднаш по завршувањето на семинарот, еден од учесниците ги сподели своите импресии на интерниот Форум на доџо-то:

„Во изминатиов период заинтересираноста за настаните поврзани со Даито рју Аикиџуџутсу почна се повеќе да расте. Последните неколку семинари ми оставија огромен впечаток и ќе ги паметам како едни од подобрите.
Пред почетокот на вчерашниот настан, кога видов дека дојдовме само шесторица, си помислив дека ова ќе биде само уште еден тренинг на кој ќе ги повториме техниките што претходно сме ги вежбале и ќе ги исправиме грешките кои ги имаме при изведување на техниките.
Меѓутоа набргу се уверив дека грешам. На семинарот Сенсеи предаваше толку многу нови работи, а истовремено се навлезе и во длабока анализа на самите кати. Даито рју секој пат ме изненадува се повеќе и повеќе. Целиот семинар изгледаше како ’приватен тренинг’. Ќе бидам малку груб, ама сакам да ви кажам дека треба да им биде криво на сите кои не дојдоа на настанот – а сакаа. Не сум сигурен кога Сенсеи повторно ќе предава следен пат на ова ниво. Јас сум сеуште под импресии и сега едвај го чекам следниот семинар“ – Тодор Ангеловски

Одржан семинарот „Даито Гашуку Осаме“

Posted on Categories Почетна

Даито рју Македонија – Корју Доџо ја имаше таа чест да ја „затвори“ годината и да го организира последниот семинар за 2016-та во Доџо-то за изучување класични јапонски боречки вештини „Пат кон Сонцето“.

На настанот учествуваа вкупно 12 членови, кои без разлика на нивното звање или вештина, меѓусебно си помагаа и надополнуваа вежбајќи ги катите од првото ниво на Хиден Мокуроку. 

За време на семинарот, учесниците беа следени од будното око на инструкторот Игор Довезенски, потпомогнат од асистентот Марко Опачиќ. 

Особено внимание беше посветено на техниките за полагање за шести кју (роккју), со цел да им се помогне на кандидатите кои во текот на утрешниот ден ќе бидат тестирани. 

По завршувањето на настанот, учесниците се дружеа меѓусебе со топол чај и премиера на филм со боречка тематика.

Им посакуваме многу здравје и среќа во новата 2017-та година на сите наши членови и пријатели. 

Продолжуваме со уште посилно темпо! 

One day Daito ryu Aikijujutsu seminar held in Skopje

Posted on Categories Uncategorized

The instructor Igor Dovezenski taught a seminar for Aikijujutsu yesterday, with several participants from the Koryu Dojo of Daito ryu Macedonia, as well as several students from Bujinkan Macedonia.
In pleasant and working atmosphere, the students practiced the kata from Idori and Tachi Ai from the first set Ikkajo.
Shidoin Dovezenski tried to point out some new details that contribute to the right performance of the techniques, that are exceptionally important before the scheduled kyu testing for higher degrees that is happening at the end of December.

After the end of the seminar we agreed to have a following during the next month.